Pedra desconcentrada

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

Posteriorment són marcats amb diferents tipus de motlles per aconseguir les formes desitjades. Finalment s’apliquen laques per tapar porus, aconseguint un perfecte segellat i assolir una major resistència a l’abrasió.

  • Zones d’oci
  • Voreres
  • Pàrquings exteriors
  • Places
  • Camins
  • Passetjos
  • Més resistents a les variacions tèrmiques i a l’abrasió.
  • Baix manteniment.
  • Perfecta integració amb el seu entorn.

Gruix segons projecte.